Dzień I

 

 

ANNA WIŚNIEWSKA

Koordynator projektu i sieci EURAXESS w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Temat wystąpienia: Możliwości udziału młodych naukowców w Horyzoncie 2020

Temat stolika nr 1: Jak wybrać najlepszy grant dla siebie 

Przy stoliku porozmawiamy o tym, jak z szerokiej oferty różnych grantów/stypendiów wybrać ten odpowiedni dla swojej sytuacji, który umożliwi rozwój badań i kariery naukowej oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby uzyskać dany grant. Dyskusja może zawierać również elementy najczęściej popełnianych błędów we wnioskach grantowych zebranych na podstawie doświadczeń przedstawicieli 3 organizacji: KPK PB UE, NCN i FNP.

Koordynator Projektu Naukowiec oraz od wielu lat zaangażowana w realizację programów europejskich związanych z edukacją i badaniami naukowymi: TEMPUS i ERASMUS, a obecnie H2020. Ewaluator KE projektów składanych do programów ramowych, członek krajowych i europejskich grup roboczych, delegat rządowy do Komitetów Programowych przy KE w obszarach związanych z rozwojem kariery naukowej i współpracy międzynarodowej. Konsultant i realizator projektów europejskich, w tym koordynator sześciu projektów. Przez 9 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora KPK PB UE. Obecnie koordynuje działania MSCA oraz polskiej sieci EURAXESS, którą założyła w 2004 r.
 

dr GRAŻYNA SZYMAŃSKA-MATUSIEWICZ

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Ambasadorka wydarzeń w Warszawie

Temat wystąpienia: Wykład otwierający o karierze naukowej 

Temat stolika nr 4: Jak budować sieć naukowych kontaktów zawodowych

Nieodzownym elementem pracy naukowej jest zakorzenienie pracy badawczej w środowisku akademickim. Naukowcy nie są bowiem „samotnymi wilkami” – wchodząc w świat nauki, szybko możemy się przekonać, iż interesujące nas zagadnienia są zazwyczaj przedmiotem zainteresowań innych badaczy. Nie należy tego faktu jednak postrzegać w kategoriach zagrożenia, lecz uczynić z niego atut. Szeroko rozumiana współpraca z badaczami będącymi specjalistami w naszej tematyce jest bowiem tym, co umożliwia nam wypłynięcie „na szersze wody”. W ramach warsztatu, będziemy dyskutować o następujących kwestiach: Czy badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, osadzone w kontekście lokalnym, mają szansę zainteresować zagranicznych badaczy? Jaką rolę w odnalezieniu swojego miejsca w świecie nauki odgrywają konferencje? Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze konferencji (w warunkach zwykle ograniczonego budżetu?) Jak zostać zaproszonym na staż naukowy, w tym w zagranicznym ośrodku badawczym? W jaki sposób poszukiwać partnerów do współpracy przy projektach badawczych?

Jestem adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe od początku kariery skupiały się na bardzo szczególnym przypadku: społeczności wietnamskiej w Polsce. Obszar moich badań obejmuje nie tylko migrantów zamieszkujących Polskę, ale również ich powiązania z krajem pochodzenia – Wietnamem.

Planując karierę, zdawałam sobie sprawę, iż nieuchronnie będzie ona mieć wymiar międzynarodowy i już na studiach doktoranckich byłam bardzo mobilna zawodowo. Dzięki udziałowi w zagranicznych konferencjach, miałam możliwość nawiązania wielu kontaktów z naukowcami zajmującymi się podobną tematyką do mojej, co umożliwiło mi wymianę doświadczeń i pomysłów na temat prowadzonych przeze mnie badań, a także nawiązanie długofalowej współpracy.

Zobacz profil Ambasadorki

 

MONIKA ZAREMBA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, EURAXESS

Temat wystąpienia: Jak sieć EURAXESS wspiera rozwój naukowców
Od siedmiu lat jest ekspertem sieci EURAXESS w KPK PB UE; zajmuje się wspieraniem mobilności międzynarodowej naukowców udzielając informacji o grantach i stypendiach zagranicznych i pomagając zagranicznym naukowcom w Polsce. Monika jest również administratorem portalu EURAXESS Polska, a także bierze udział w projektach europejskich związanych z mobilnością i rozwojem kariery naukowców.
 

AGATA ZARZYCKA

doradca kariery, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

Temat wystąpienia: Akademickie Biura Karier – jak doktorant/młody naukowiec może skorzystać z ich potencjału w planowaniu kariery

Temat stolika nr 10: Skuteczna autoprezentacja młodego naukowca w dokumentach aplikacyjnych i serwisach społecznościowych

Założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier. Związana ze środowiskiem także poprzez pracę w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie jako Dyrektor Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, dyplomowana trenerka Szkoły Trenerów Biznesu INTRA. Inicjatorka licznych projektów szkoleniowych i employer brandingowych realizowanych m.in. na uczelniach, koordynatorka projektów Stowarzyszenia ABK (Akademickich Targów Pracy JOBBING, projektu rekrutacyjnego CAREERDATE). Prowadzi wykłady akademickie (SGSP), szkolenia i konsultacje z zakresu planowania kariery i skutecznej autoprezentacji.
 

dr MARIA GÓRNA

Kierownik Grupy Biologii Strukturalnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, założycielka i przewodnicząca (2016/2017) Polskiego Oddziału Marie Curie Alumni Association

http://gorna.uw.edu.pl

Temat wystąpienia: Jak udział w grantach Marie Skłodowskiej-Curie wpłynął na rozwój mojej kariery – doświadczenie stypendystki

Temat stolika nr 2: Elementy udanej kariery naukowej

Dyskusja będzie się obracać wokół tematu budowania własnej pozycji w nauce od wczesnych etapów kariery. Na co zwrócić uwagę już na studiach? Jak ważne są oceny i co jeszcze można zrobić? Jak można dostać się na doktorat ze stypendium? Jak wybrać swojego promotora i przyszłą grupę badawczą? Czy młodemu naukowcowi potrzebny jest mentor? Jak to jest pracować i studiować za granicą? Czy mobilność jest naukowcowi potrzebna? Kiedy zdecydować o robieniu kariery w nauce? Omówimy co pomaga w odniesieniu sukcesu w świecie nauki i jak świadomie kierować rozwojem swojej kariery.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, łącząc biotechnologię z chemią teoretyczną w ramach MISMaP. Podczas studiów wyjechałam na staż letni na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie wróciłam później na studia doktoranckie z europejskim stypendium jako Marie Curie Early Stage Researcher. Odbyłam 5-letni staż podoktorski w Wiedniu w Centrum Medycyny Molekularnej i krótsze staże w Oksfordzie. W 2015 r. wróciłam na UW, gdzie kieruję własną grupą badawczą i projektami finansowanymi z grantów krajowych i europejskich, m.in. LIDER NCBR, Sonata NCN, EMBO Installation Grant i Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship z Horyzontu 2020. Jestem założycielką Polskiego Oddziału Marie Curie Alumni Association, którym kierowałam w 2016/2017.
 

dr JERZY FRĄCZEK, Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu, Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

 

dr inż. MAGDALENA ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK

Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu, Narodowe Centrum Nauki

Temat wystąpienia: Oferta Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców

Temat stolika nr 1: Jak wybrać najlepszy grant dla siebie

Przy stoliku porozmawiamy o tym, jak z szerokiej oferty różnych grantów/stypendiów wybrać ten odpowiedni dla swojej sytuacji, który umożliwi rozwój badań i kariery naukowej oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby uzyskać dany grant. Dyskusja może zawierać również elementy najczęściej popełnianych błędów we wnioskach grantowych zebranych na podstawie doświadczeń przedstawicieli 3 organizacji: KPK PB UE, NCN i FNP.

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra biologii. W trakcie studiów doktoranckich w latach 2004-2007 odbył staż zagraniczny w Lerner Research Institute, CCF w Cleveland, USA, gdzie zajmował się badaniem szlaku przekazu sygnału z receptora Interleukiny 1. Po obronie rozprawy doktorskiej z tego tematu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora biologii. Laureat „Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego” przyznawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W latach 2009-2011 pracował w Laboratory of Molecular Biology, Medical Research Council w Cambridge, UK. Od roku 2012 podjął pracę jako adiunkt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ Collegium Medicum w Krakowie, a w roku 2013 również w nowo utworzonym Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ jako ekspert ds. transferu technologii. Od stycznia 2014 pracuje w Narodowym Centrum Nauki.

dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Od 2005 roku związana była z Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach, gdzie w 2009 roku obroniła rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora inżyniera nauk rolniczych, następnie do końca 2011 roku zatrudniona była jako adiunkt. Od stycznia  2012 r. zatrudniona jest w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziale Nauk o Życiu gdzie oprócz regularnych konkursów (OPUS, PRELUDIUM i SONATA) koordynuje przebieg konkursów skierowanych do młodych naukowców – FUGA, ETIUDA, SONATINA, jak również inicjatyw międzynarodowych.

 

AGATA ZBOROWSKA Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Temat wystąpienia: Doświadczenia stypendysty grantów NCN
Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kulturoznawczyni, badaczka kultury materialnej i wizualnej. Pracuje nad pracą doktorską „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949). Ich pochodzenie, praktyki, znaczenia”. Prowadziła badania na Carleton University w Kanadzie (2011), University College London w Wielkiej Brytanii (2014) i Indiana University Bloomington w Stanach Zjednoczonych (2016). Uczestniczka szkoły letniej „Things That Matter: Material Culture in Historical Studies” na University of Groningen (2014) oraz School of Criticism and Theory na Cornell University (2016). Laureatka konkursu PRELUDIUM (2015) i ETIUDA (2017) Narodowego Centrum Nauki.

Publikowała m.in. w „Fashion Theory”, „Widok. Praktyki i teorie kultury wizualnej”, „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”.

 

dr inż. DARIUSZ ŁUKASZEWSKI

Koordynator programu TEAM-TECH, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

Temat wystąpienia: Oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla początkujących naukowców

Temat stolika nr 1: Jak wybrać najlepszy grant dla siebie

Przy stoliku porozmawiamy o tym, jak z szerokiej oferty różnych grantów/stypendiów wybrać ten odpowiedni dla swojej sytuacji, który umożliwi rozwój badań i kariery naukowej oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby uzyskać dany grant. Dyskusja może zawierać również elementy najczęściej popełnianych błędów we wnioskach grantowych zebranych na podstawie doświadczeń przedstawicieli 3 organizacji: KPK PB UE, NCN i FNP.

W Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pełnił rolę Koordynatora programów Homing Plus, Impuls oraz wspierał działania projektu szkoleniowego Skills. Obecnie zajmuje się koordynowaniem programu TEAM TECH wspierającego projekty o charakterze aplikacyjnym. Absolwent Politechniki Warszawskiej od wielu lat zaangażowany w działania związane z transferem technologii i wspieraniem przedsięwzięć na wczesnych etapach ich rozwoju.
 

dr WIKTOR LEWANDOWSKI

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, adiunkt

Temat wystąpienia: Doświadczenia stypendysty grantów FNP

W 2013 roku uzyskał stopień doktora w zakresie chemii organicznej w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie finansowanego przez FNP. W trakcie wykonywania pracy doktorskiej odbył staż w grupie prof. T.M. Swager’a (MIT, USA), a po jej zakończeniu w grupie porf. L. Liz-Marzan’a (CIC biomaGUNE, Hiszpania).

W ciągu kilku ostatnich lat był kierownikiem grantów badawczych finansowanych przez FNP (Inter, obecnie First Team) oraz NCN (Preludium, Sonata), a także wykonawcą w kilku innych. Jego praca została wyróżniona przez kapituły różnych konkursów (stypendium START FNP, stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego).

 

 

 

 

ŁUKASZ WOJDYGA

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Temat wystąpienia: Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla młodych naukowców
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008 – 2017 związany z Politechniką Warszawską, jako zastępca, a następnie dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową, w szczególności udziałem uczelni w światowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi. W 2016 r. stypendysta Departamentu Stanu USA w ramach programu EducationUSA Leadership Institute. Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach i seminariach w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego  oraz zarządzania mobilnością naukową i dydaktyczną studentów, doktorantów i pracowników akademickich.

Od początku 2017 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW i zarazem pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

dr JOANNA SZEN-ZIEMIAŃSKA

Pełnomocnik Kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich ds. Karier Młodych Naukowców i Mentoringu Naukowego

Uniwersytet SWPS

Temat stolika nr 3: Zaplanuj swój doktorat (dla początkujących doktorantów)

Realizowanie doktoratu to ciekawa przygoda, ale też wielkie wyzwanie. Przy moim stoliku porozmawiamy o tym jak efektywnie zrealizować doktorat i jak zaplanować poszczególne działania w czasie. Ważnym elementem będzie refleksja nad indywidualnymi motywami pracy naukowej, celami i zasobami, a także preferencjami w zakresie stylu pracy. Stolik ma charakter uniwersalny – omawiane zagadnienia nie zależą od kierunku studiów doktoranckich i reprezentowanej dziedziny naukowej.

Doktor psychologii, psychopedagog kreatywności, trenerka rozwoju osobistego

Naukowo, jak i praktycznie zajmuję się potencjałem młodych naukowców badając uwarunkowania osiągnięć twórczych, a także wspierając ich na co dzień poprzez indywidualne konsultacje mentoringowe i coachingowe. Przygotowuję Doktorantów do nowej roli i zadań akademickich, pomagam w tworzeniu indywidualnych planów działania, a także wspieram w rozwoju kompetencji akademickich. Koordynuję projekt peer-mentoringu, a także współpracuję z brytyjską organizacją Vitae, promującą rozwój badaczy z całego Świata.

 
 

KATARZYNA KRYSZCZUK

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorantka w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Temat stolika nr 5: Jak skutecznie publikować – skuteczne publikowanie to podstawa pracy każdego naukowca. Odbędziemy krótką dyskusję na temat tego, gdzie warto publikować, o tym jak różny jest to wybór w zależności od dyscypliny, w której pracujemy oraz co istotne jest z punktu widzenia wydawnictwa w procesie publikowania. Na koniec przedyskutujemy  plusy i minusy otwartego dostępu do publikacji.
Katarzyna Kryszczuk ukończyła studia z biotechnologii na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej, a obecnie jest w trakcie realizacji studiów doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Jej specjalność to badanie dyfuzji za pomocą technik mikroskopii konfokalnej, w szczególności we wnętrzu żywych organizmów (m. in. bakterii). Aktualnie Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN oraz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, gdzie organizuje szkolenia dla doktorantów oraz eventy wspierające ich rozwój naukowy. Katarzyna Kryszczuk jest również obecnie trenerem w firmie Elsevier i w ramach tej działalności prowadzi szkolenia na temat produktów tego wydawnictwa naukowego. Jej pasją jest jazda na rolkach oraz wycieczki górskie, w wolnym czasie chętnie również sięga po lekturę zarówno tą obyczajową ,jak i tą na temat antybiotykoodporności bakterii.
 

dr JAKUB BOCHIŃSKI

Współtwórca / Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

Temat stolika nr 6: Po co mi umiejętności miękkie?

Część z nas kojarzy rozwój umiejętności miękkich głównie ze stratą czasu. W końcu, jako naukowcy cenieni jesteśmy przede wszystkim za wiedzę merytoryczną, prawda? Inni potrafią spędzić znaczną część swojego czasu budując sieć kontaktów lub popularyzując naukę – nieraz z negatywnym wpływem na wyniki badań. Jak złapać odpowiedni balans między rozwojem umiejętności miękkich i twardych? Po co nam w ogóle te pierwsze? Odpowiedzi na te pytania postaramy się znaleźć wspólnie w oparciu o doświadczenia ze świata akademii, biznesu i instytucji kultury.

Doktoryzował się w dziedzinie astronomii obserwacyjnej na Open University w Wielkiej Brytanii. W ramach badań naukowych odkrył szereg nowych planet poza Układem Słonecznym, przyczyniając się do lepszego zrozumienia tego, jak powstała Ziemia. Obecnie pracuje jako Kierownik Edukacji w Centrum Nauki Kopernik. Jako zapalony popularyzator nauki, występował m.in. na takich wydarzeniach jak TEDxKazimierz, FameLab, infoShare, czy BBC Stargazing Live oraz w szeregu mediów polskich i zagranicznych. Jest współtwórcą Fundacji Polonium oraz stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.
 

DARIUSZ AKSAMIT

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, asystent

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, prezes

http://aksamit.info/

 

Temat stolika nr 7: Jak zwiększać zasięg oddziaływania, czyli popularyzacja nauki

Czy warto mówić laikom na czym polegają nasze badania?
Czy komunikacja naukowa ma wpływ na naszą karierę naukową? Jak dotrzeć do ludzi z naszym przekazem? Czy transfer wiedzy musi być jednostronny, jak dotrzeć do obiorców, czy treść i forma(!) przekazu powinna się zmieniać w zależności od grupy docelowej, czy wszyscy muszą robić to tak samo czy można znaleźć swój styl, odpowiedni do upodobań i możliwości odbiorców i nas samych?

Fizyk medyczny, asystent na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dawniej zastępca kierownika ds. technicznych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, starszy referent ds. badań i projektów w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, animator w Centrum Nauki Kopernik, dziś Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, zrzeszającego naukowców-popularyzatorów. Finalista pierwszej polskiej edycji konkursu FameLab, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i British Council. W 2012 roku był kandydatem do nagrody „Popularyzator Nauki” organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

dr ANNA AJDUK

Wydział Biologii UW, adiunkt

Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN

Temat stolika nr 8: Interdyscyplinarność w badaniach naukowych

Będziemy rozmawiać o wartości interdyscyplinarności, korzyściach jakie może przynosić, ale i związanym z nią ryzyku. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co definiuje prawdziwe badania interdyscyplinarne i jak zbudować udana współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki. Zastanowimy się też, jak skutecznie przygotować wnioski grantowe na interdyscyplinarne projekty badawcze.

Zajmuję się biologią rozwoju i rozrodu ssaków, ale w projektach realizowanych przeze mnie i moich współpracowników łączymy biologię z innymi dyscyplinami, np. optyką (pracujemy nad nową metodą nieinwazyjnego obrazowania komórek zwierzęcych) czy statystyką (opracowujemy modele pomagające oceniać potencjał rozwojowy komórek jajowych i zarodków). Odbyłam kilka zagranicznych staży naukowych, w tym staż podoktorski na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jestem beneficjentką grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Oprócz pracy badawczej działam również na rzecz społeczności naukowej. W latach 2013-2017 przewodniczyłam Klubowi Stypendystów FNP, a od maja 2017 r.  – Akademii Młodych Uczonych PAN.
 

dr NICOLE DOŁOWY-RYBIŃSKA

Instytut Slawistyki PAN, adiunkt

Wiceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN

 

 

Temat stolika nr 9: Płeć w badaniach naukowych

Dyskusja koncentrować się będzie wokół trzech pól tematycznych związanych z płcią i badaniami naukowymi. Po pierwsze, zastanowimy się, czym jest równowaga płci (gender balance) w badaniach naukowych i dlaczego grantodawcy wymagają uwzględniania tego czynnika przy projektowanych badaniach, zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych. Po drugie, spojrzymy na to, jakie znaczenie dla badań ma płeć samego badacza (wybór przedmiotu badań, perspektywa badawcza). Po trzecie zastanowimy się, jakie ograniczenia i możliwości ma płeć w karierze naukowej i jak się to zmienia w historii.

Kulturoznawczyni i socjolingwistka, laureatka licznych stypendiów (FNP, MNiSW) i grantów (UNESCO, NCN), które umożliwiły jej prowadzenie badań w Polsce i za granicą. Do jej głównych zainteresowań należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych, metody ochrony i rewitalizacji języków i kultur mniejszościowych, aktywizm językowy, wielojęzyczność i wielokulturowość, analiza dyskursów dotyczących zagrożenia języków i ratowania ginących kultur. Jest popularyzatorką nauki, interesuje się różnicami między naukami humanistycznymi a ścisłymi, angażuje się też w różne działania społeczne związane z równością płci i prawami mniejszości.
 

JULITA MUCHA

certyfikowany coach, trener, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

 

AGATA ZARZYCKA

doradca kariery, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

 

 

Temat stolika nr 10: Skuteczna autoprezentacja młodego naukowca w dokumentach aplikacyjnych i serwisach społecznościowych

Jak i gdzie prezentować swoje doświadczenie, osiągnięcia i umiejętności, aby odnieść sukces w procesach rekrutacji.

Julita Mucha

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier, posiada 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz doświadczenie w prowadzeniu procesu selekcji i rekrutacji do pracy. Przez 5 lat kierowała Centrum Karier w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa. Pełniła również funkcję Kierownika Działu Współpracy z Otoczeniem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (zakres prac związany z obsługą pracodawców, sponsorów, studentów i absolwentów). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), a także Akademii Profesjonalnego Rekrutera GoldenLine. Współorganizatorka Akademickich Targów Pracy JOBBING oraz projektu rekrutacyjnego CAREERDATE.

Agata Zarzycka

Założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier. Związana ze środowiskiem także poprzez pracę w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie jako Dyrektor Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, dyplomowana trenerka Szkoły Trenerów Biznesu INTRA. Inicjatorka licznych projektów szkoleniowych i employer brandingowych realizowanych m.in. na uczelniach, koordynatorka projektów Stowarzyszenia ABK (Akademickich Targów Pracy JOBBING, projektu rekrutacyjnego CAREERDATE). Prowadzi wykłady akademickie (SGSP), szkolenia i konsultacje z zakresu planowania kariery i skutecznej autoprezentacji.