Partnerzy strategiczni

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Najważniejsza polska instytucja zajmująca się kreowaniem polityki naukowej państwa, finansująca badania naukowe oraz wspierająca naukowców wszystkich dziedzin  w rozwijaniu kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)

Jeden z 69 instytutów Polskiej Akademii Nauk, którego misją jest stworzenie centrum naukowej i technicznej myśli, nowatorskich rozwiązań, wprowadzania osiągnięć techniki do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego.

 

Uniwersytet Warszawski

Wiodący polski uniwersytet z ponad 200-letnią tradycją, kształcący 44 400 studentów, w tym 4400 cudzoziemców, oraz 3200 doktorantów. Pracownicy Uniwersytetu realizują 1500 krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych rocznie, w tym najwięcej w kraju prestiżowych  grantów ERC . Na  UW, przy Biurze Obsługi Badań, działa  Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum wspierający naukowców z woj. mazowieckiego w aktywnym pozyskiwaniu środków na finansowanie ich uczestnictwa w programie badań i innowacji UE –  Horyzont 2020.

 

Politechnika Warszawska

Kształci 36 000 studentów oraz 1300 doktorantów. Ważnym elementem misji PW jest transfer technologii i współpraca uczelni z biznesem i przemysłem oraz instytucjami otoczenia biznesu, inicjatywami klastrowymi, NGO-sami, a także administracją, za co odpowiedzialne jest Centrum Zarządzania Innowacjami  i Transferem Technologii  Politechniki Warszawskiej – ośrodek badawczy wspierający szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie  technologiami, innowacjami i procesami, w tym poprzez umożliwienie realizacji innowacyjnych projektów badawczych w tych  dziedzinach.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Działająca od 1999 r. pozarządowa instytucja typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wspiera naukowców indywidualnych i zespoły badawcze na każdym etapie kariery naukowej we wszystkich dziedzinach nauki.

 

Narodowe Centrum Nauki

Agencja wykonawcza MNiSW  powołana w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przez naukowców na każdym etapie kariery w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Dla osób nieposiadających stopnia doktora NCN oferuje program pt. PRELUDIUM.